Austria - Czech - Germany

Routes

Hilights

Travel

พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn Palace ) อดีตเป็นที่ประทับฤดูร้อนแห่งองค์จักรพรรดิที่ได้รับการออกแบบ สร้างในปลายศตวรรษที่ 17 ในปี 1996 UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำลองแบบจากพระราชวังแวร์ซายส์ รอบปราสาทยังมีอุทยานที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ภายในอุทยานแห่งนี้ท่านจะได้ชมพระที่นั่ง GLORIETTE, เรือนต้นปาล์ม, เรือนผีเสื้อเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ( Cesky Krumlov ) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ. 1992 ( World Heritage ) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกย่านเมืองเก่า ( The Old Town Square ) ย่านเมืองเก่าไม่มีบ้านเลขที่ แต่ละบ้านจะใช้สัญลักษณ์แทน ชมนาฬิกาโบราณปรากที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตลอดจนชมบ้านเรือนของเมืองร้อยปราสาทแห่งนี้เมืองคาร์โลวีวารี่ ( Karlory Vary ) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาและเป็นเมืองน้ำพุร้อนแห่งสาธารณรัฐเชค

Gourmet

ภัตตาคารสเต็กระดับมิชลินสตาร์ 1 ดวง ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศชิมอาหารเช็คจากภัตตาคารที่ตั้งบนมหาปราสาทกรุงปราก ที่วิวสวยงามที่สุดในกรุงปรากภัตตาคารระดับหนึ่งดาวมิชลิน

You will discover also...

 
 

Krumlov Castle

ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

Prague Astronomical Clock

นาฬิกาโบราณปรากที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี จะมีการส่งเสียงบอกเวลาอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือน

Charles Bridge

เก็บภาพความประทับใจบนสะพานที่สวยงามที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเชค ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของตัวเมืองและมหาปราสาทแห่งกรุงปรากได้ชัดเจนที่สุด

KARLORY VARY

เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาและเป็นเมืองน้ำพุร้อนแห่งสาธารณรัฐเชค

Heidelberg Castle

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ (Neckar) สันนิษฐานว่า แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการมาก่อนแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนประกอบของปราสาทแห่งนี้ ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกันสำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ คือเสาแกรนิตแบบโรมัน

Goethestraße

เลือกซื้อสินค้าสุดหรูท่ามกลางบรรยากาศอันน่าหลงไหลของถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในโลก